Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Opdrachtnemer: ik, M.N. Lok via mijn bedrijf Leefmetplezierengemak.nl, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 76993620. 1.2 Klant: de persoon of personen aan wie ik via Leefmetplezierengemak.nl diensten verleen. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet zo te zijn. 1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Leefmetplezierengemak.nl en daarmee een betalingsverplichting aangaat. 1.4 Derden: Leef met plezier en gemak kan derden inschakelen als dit voor een goede uitvoering of voortgang van de dienstverlening nodig is. 1.5 Opdrachtsom: het overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de door de opdrachtgever akkoord verklaarde offerte.

Artikel 2. Toepassing van deze algemene voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Leefmetplezierengemak.nl. 2.2 Deze voorwaarden gelden ook voor opdrachten met Leefmetplezierengemak.nl waarbij derden betrokken worden. 2.3 Leefmetplezierengemak.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen.

Artikel 3. Opdrachtverlening

3.1 Offertes van Leefmetplezierengemak.nl zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever aan haar is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat  de informatie juist en volledig is. De overeenkomst komt tot stand wanneer je akkoord gaat met een aanbieding of offerte, of als je de overeengekomen vergoeding betaald hebt. 3.2 Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijk of per email akkoord te geven op de offerte van Leefmetplezierengemak.nl. Daarmee wordt de offerte de opdrachtbevestiging. 3.3 Door het starten van de dienstverlening wordt, bij het ontbreken van accordering van de offerte, de opdrachtgever geacht de opdracht te hebben verleend, conform de voorwaarden in de offerte.

Artikel 4. Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien tussentijds wijziging van de opdracht ontstaat op verzoek van, of door toedoen van de opdrachtgever, zal Leefmetplezierengemak.nl de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Als hiermee meerwerk gemoeid is ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom, dan zal dit zonder aparte schriftelijke opdracht, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 5. Inspanningsverplichting

Leefmetplezierengemak.nl zal haar diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zij heeft een inspanningsverplichting, maar geeft geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.

Artikel 6. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

Alle offertes van Leefmetplezierengemak.nl hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening. Ze zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Leefmetplezierengemak.nl zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever gebeurt schriftelijk of digitaal, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.3 en 4 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 7. Verplichtingen opdrachtgever

7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Leefmetplezierengemak.nl overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal niet deelneemt, is de opdrachtgever de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan Leefmetplezierengemak.nl verschuldigd. 7.2 Als een deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Leefmetplezierengemak.nl. Als overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht. 7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens, die Leefmetplezierengemak.nl nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de informatie. 7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leefmetplezierengemak.nl.

Artikel 8. Tarieven, kosten en prijzen

8.1 In de offerte van Leefmetplezierengemak.nl staat duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Leefmetplezierengemak.nl voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht. 8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW.

Artikel 9. Facturering en betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Leefmetplezierengemak.nl en de aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door Leefmetplezierengemak.nl door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Leefmetplezierengemak.nl kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd. 9.2 De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te betalen, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur. 9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Leefmetplezierengemak.nl wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Als betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Leefmetplezierengemak.nl worden opgeschort. Leefmetplezierengemak.nl wordt in dit geval niet schadeplichtig naar de opdrachtgever. Leefmetplezierengemak.nl heeft dan het recht de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden. 9.4 Verzuimt de opdrachtgever betaling, of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort, dan komen alle in verband daarmee door Leefmetplezierengemak.nl te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever. 9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Leefmetplezierengemak.nl gerechtigd het volledige bedrag op te eisen. 9.6 Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door Leefmetplezierengemak.nl, dan is hij nog steeds verplicht de afgeproken prijs aan opdrachtnemer te betalen.

Artikel 10.Annuleringsvoorwaarden

Als de opdracht, om redenen die niet aan Leefmetplezierengemak.nl toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: niet verschijnen zonder bericht annuleren binnen 1 werkdag voor aanvang annuleren binnen 3 werkdagen voor aanvang annuleren binnen 5 werkdagen voor aanvang annuleren langer dan 5 werkdagen voor aanvang Workshop, training, presentatie of lezing, open inschrijving 100% 100% 100% 100% 0% Workshop, training, presentatie of lezing bij opdrachtgever 100% 100% 100% 100% 0% coachingtraject 100% 100% 100% 50%  0% coachingsessie 100% 100% 0% 0% 0% Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Artikel 11. Duur en afsluiting van de opdracht

11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven. 11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 12. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. 12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Leefmetplezierengemak.nl desalniettemin recht op betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats. 12.3 Leefmetplezierengemak.nl mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Leefmetplezierengemak.nl houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Leefmetplezierengemak.nl en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Leefmetplezierengemak.nl geleverde zaken en/of diensten. 13.2 Daarnaast is Leefmetplezierengemak.nl nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten. Op Leefmetplezierengemak.nl rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

Artikel 14. Intellectueel eigendom/auteursrecht

Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Leefmetplezierengemak.nl voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Leefmetplezierengemak.nl. Datzelfde geldt ook voor de door Leefmetplezierengemak.nl uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen de privékring of binnen de organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Leefmetplezierengemak.nl. Op alle door Leefmetplezierengemak.nl ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.

Artikel 15. Geheimhouding

Leefmetplezierengemak.nl is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Leefmetplezierengemak.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

Artikel 16. Bijzondere bepalingen

16.1 Leefmetplezierengemak.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop of training die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop of training verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Leef met plezier en gemak. 16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing. 16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.