Privacy verklaring

Leefmetplezierengemak.nl, KvK. 76993620, gevestigd aan de Wipmolen 5, 3642AC te Mijdrecht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Artikel 1. Algemene verordening gegevenbescherming

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden rechten voor betrokkene en verplichtingen voor verwerker/ beheerder en sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document lees je welke gegevens Leefmetplezierengemak.nl verwerkt, waarom en hoe deze beveiligd zijn. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

 

Artikel 2. Definities

Betrokkene: de bezoeker van de website, gebruiker van de programma’s, gebruiker van de platformen, aanvrager van dienst(en) en/of de ontvanger van de documenten van Leef met vreugde en gemak in welke vorm dan ook.

Verwerker / Beheerder: Leefmetplezierengemak.nl

Verwerken: het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.

Persoonsgegevens / gegevens: informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene) zoals namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers, klantnummer, portretten, leeftijd, geboortedatum en overige informatie.

 

Artikel 3. Actief verstrekken van gegevens

3.1. Betrokkene kan via de website en/of social media kanalen van Leef met plezier en gemak alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene gedurende dit proces aan Leefmetplezierengemak.nl verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 

3.2. De gegevens die Leefmetplezierengemak.nl ter zake van de aanvraag en de eventueel daarop volgende dienstverlening bewaart:

a. Naam en e-mailadres uit het contactformulier, om contact op te kunnen nemen met de desbetreffende persoon;

b. Naam, e-mailadres, IP-adres om een relatie op te kunnen bouwen met leads;

c. Naam, geboortedatum, adresgegevens, bankrekeningnummer, e-mailadres en telefoonnummer uit het betaalformulier om een factuur te kunnen sturen en om verdere administratieve redenen;

d. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het chatformulier, om contact op te kunnen nemen met de persoon die een chatbericht heeft achtergelaten;

e. Naam, e-mailadres en IP-adres uit het support formulier, om klanten te kunnen bedienen en support vragen te kunnen beantwoorden;

f. Gegevens over activiteiten van betrokkene op de website(s) van Leefmetplezierengemak.nl;

g. Gegevens over surfgedrag van betrokkene over de website(s) van Leefmetplezierengemak.nl;

h. Internetbrowser en apparaat type 

3.3. Het is mogelijk dat gegevens in de database van Leefmetplezierengemak.nl worden opgenomen die verkregen zijn via persoonlijk contact, telefoon, whatsapp, e-mail, social media of via een derden. Ook dan geldt dat de door betrokkene actief verstrekte gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten.

 

Artikel 4. Reden van verwerking

De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de verwerking van de door betrokkene actief ingediende aanvraag, voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, voor het kunnen onderhouden van de communicatie met betrokkene, om producten en diensten te kunnen afstemmen op de behoefte van betrokkene. Het niet verstrekken van de benodigde gegevens door betrokkene die voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn ontslaat betrokkene niet van de verplichting die zij jegens Leef met plezier en gemak is aangegaan.

 

Artikel 5. Verwerking van gegevens

5.1. Alle (persoons)gegevens die Leefmetplezierengemak.nl van betrokkene krijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten.

5.2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

 

Artikel 6. Delen van persoonsgegevens met derden

Leefmetplezierengemak.nl deelt persoonsgegevens van betrokkene met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens van betrokkene verwerken in opdracht van Leef met plezier en gemak wordt een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens van betrokkene. Leefmetplezierengemak.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Leefmetplezierengemak.nl persoonsgegevens van betrokkene aan andere derden. Dit doet Leefmetplezierengemak.nl alleen met nadrukkelijke toestemming van betrokkene. Leefmetplezierengemak.nl maakt onder andere, maar niet limitatief, gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken of opslaan namens Leefmetplezierengemak.nl:  

ActiveCampaign, Moneybird, Google Analytics, Google Drive, WordPress

 

Artikel 7. Beveiliging en bescherming van uw gegevens

7.1. Verstrekte gegevens via de website van Leef met plezier en gemak worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding, zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen.

7.2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met SSL beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

7.3. Leefmetplezierengemak.nlneemt de bescherming van gegevens van betrokkene serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als betrokkene het idee heeft dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan betrokkene contact opnemen met info@leefmetplezierengemak.nl

 

Artikel 8. Recht op inzage van uw gegevens

8.1. Zodra betrokkene is opgenomen in een database van Leefmetplezierengemak.nl, bewaart Leefmetplezierengemak.nl de gegevens van betrokkene.

8.2. Betrokkene kan Leefmetplezierengemak.nl te allen tijde verzoeken om inzage in zijn persoonsgegevens, warop Leefmetplezierengemak.nl een overzicht zal verstrekken van de gegevens zoals die door Leefmetplezierengemak.nl zijn geregistreerd.

8.3. Het is de zorg voor betrokkene om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan Leefmetplezierengemak.nl te verstrekken.

 

Artikel 9. Recht op vergetelheid

9.1. Zodra de overeenkomst tussen Leefmetplezierengemak.nl en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn, kan betrokkene een schriftelijk verzoek indienen om zijn/haar gegevens te verwijderen uit het bestand van Leefmetplezierengemak.nl.

9.2. Een verzoek zoals omschreven in art. 10 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, tenzij er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 10 lid 3.

9.3. Een verzoek om verwijdering zal niet worden uitgevoerd indien:

a) dat de uitvoering van de overeenkomst tussen betrokkene en Leefmetplezierengemak.nl in de weg staat. niet meer op een deugdelijke wijze kan worden uitgevoerd.

b) het verzoek niet uitgevoerd hoeft te worden vanwege een uitzondering zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, artikel 17 lid 3 onder e van de AVG.

 

Artikel 10. Gebruik website

10.1. Leefmetplezierengemak.nl maakt voor haar website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. Leefmetplezierengemak.nl spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/SSL-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn.

10.2. De bezoeker vrijwaart de beheerder en Leefmetplezierengemak.nl voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Niet limitatieve voorbeelden hiervan zijn het gebruik van onveilige WiFi-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s, effecten van hacking, etc. 

10.3. De website(s) van Leefmetplezierengemak.nl is/zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLSverbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet dan verzoekt Leefmetplezierengemak.nl bij deze aan bezoeker dit onverwijld enbaar te maken via: info@leefmetplezierengemak.nl en laat bezoeker onder geen enkele omstandigheid gegevens achter.

 

Artikel 11. Procedure datalekken

Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijke) datalekken dan zal Leef met plezier en gemak conform de met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie en een IT-deskundige het probleem laten vaststellen en verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn en de veiligheid kan worden gewaarborgd.

 

Artikel 12. Informatie op de website

12.1. De informatie op de website(s) van Leefmetplezierengemak.nl is/zijn met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website(s) vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website(s) informatief en indicatief van aard. Aan type- en spelfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13. Nieuwsbrief

13.1. Betrokkene ontvangt uitsluitend periodieke waardevolle informatie (“nieuwsbrief”) als betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van Leefmetplezierengemak.nl aanmeldt of heeft aangemeld. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het emailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een, naar maatstaven van redelijkheid beveiligde, omgeving opgeslagen. 

13.2. Betrokkene kan zich op ieder moment en zonder opgaaf van reden, afmelden van de nieuwsbrief. Afmelden kan via de afmeldlink onderaan iedere nieuwsbrief.

 

 

Artikel 14. Cookies

Leefmetplezierengemak.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone van betrokkene. Leefmetplezierengemak.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen van betrokkene onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Leefmetplezierengemak.nl cookies die het surfgedrag van betrokkene bijhouden zodat Leefmetplezierengemak.nl op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden. Betrokkene kan zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan betrokkene alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

 

Artikel 15. Klachten en vragen

 

15.1. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als Leefmetplezierengemak.nl en/of beheerder bovengenoemde niet naleeft. 

15.2. Voor vragen betreffende deze verklaring kunt u contact opnemen met Leefmetplezierengemak.nl via info@leefmetplezierengemak.nl